• Wydanie nr 05/07/2022 z dnia 05 lipca 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Bożków, Nowa Ruda (Gmina), Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 27/05/2022 z dnia 27 maja 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda zostało wywieszone i podane do publicznej wiadomości następujące ogłoszenie o przetargu:

II ustny przetarg nieograniczony dotyczący nieruchomości położonej w Bożkowie, będące załącznikiem do Zarządzenia Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 214/22 z dnia 27.05.2022 r.

Oznaczenie nieruchomości:

1)nr księgi wieczystej: SW1K/00104290/7, SW1K/00104289/7

2)według katastru nieruchomości: dz. nr 811/41, AM-2, obręb 0003 Bożków, dz. nr 811/40, AM-2, obręb 0003 Bożków,

Powierzchnia nieruchomości : dz. nr 811/41 o powierzchni 0,1380 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/3 w działce nr 811/40 o powierzchni 0,0237 ha

Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: : działka niezabudowana nr 811/41 (RIIIa) o powierzchni 0,1380 ha, AM-2, Obręb 0003 Bożków i udział wynoszący 1/3 w działce niezabudowanej nr 811/40 (RIIIa) o powierzchni 0,0237 ha, AM-2, Obręb 0003 Bożków . Działki o kształcie regularnym -prostokątnym, położone na terenie płaskim, dostępność komunikacyjna jest dobra; w sąsiedztwie działek dostępna energia elektryczna, sieć wodociągowa oraz kanalizacja.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda dla części wsi Bożków teren lokalizacji działki nr 811/41 przeznaczony jest jako tereny usług nieuciążliwych bądź tereny zabudowy jedno i wielorodzinnej, teren lokalizacji działki nr 811/40 przeznaczony jest częściowo jako tereny usług nieuciążliwych bądź terenów zabudowy jedno i wielorodzinnej, częściowo jako droga zbiorcza.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
Cena wywoławcza nieruchomości: 87.540,00 zł do ceny wylicytowanej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

Wysokość wadium: 17.508,00 zł
I przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 1.04.2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na to, że nikt do niego nie przystąpił.
I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 05.08.2022 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, pokój nr 14.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości do dnia 01.08.2022 r. na rachunek Gminy Nowa Ruda: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie, ul. Radkowska 4, 57-402 Nowa Ruda, Nr 62 9536 0001 3001 0006 7351 0005.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, na tablicy ogłoszeń w Bożkowie, publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.gmina.nowaruda.pl i na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda - www.gmina.nowaruda.pl

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Nowa Ruda, p. nr 19, tel.  74/872 0918 w godzinach pracy Urzędu.

Lokalizacja