• Wydanie nr 12/08/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Dobre Miasto, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 04/07/2022 z dnia 04 lipca 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

IN.6810.2.30.2022.JŁ

Dobre Miasto 30.06.2022r.

Wykaz

Nieruchomości z zasobu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, sporządzony na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami – ( tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz uchwały nr XVIII/93/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 03.10.2019r. w sprawie określenia zasad gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019r. poz. 5534 z późn.zm.)

Przeznacza się do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony część niżej wymienionej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne położonej na terenie miasta Dobre Miasto z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przeznaczonej na cele mieszkalno-użytkowe.`

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0151-242/RG/2008 Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 11 grudnia 2008 roku z późniejszymi zmianami w sprawie: „ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Dobre Miasto” minimalna stawka czynszu (netto) za dzierżawę 1 m2 gruntu, położonego na terenie miasta Dobre Miasto w stosunku rocznym wynosi:

-poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przeznaczonej na cele mieszkalno-użytkowe i niemieszkalne – 20,00 zł

Do czynszu dzierżawnego wykazanego w wykazie dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23 % na podstawie art.41 ust.1 i w związku z art.146 „a” ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku, poz.931 ze zm.).

Parcela nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.

Położenie

nieruchomości

obręb

Nr działki

Nr KW

Opis

przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wysokość

czynszu dzierżawnego

w stosunku rocznym w zł

Okres dzierżawy

Dobre Miasto

Obręb nr 4

ul. Orła Białego

KW Nr OL1O/00037045/8

działki nr 178/11

o pow. 0,0113 ha z której wydzielono parcelę o pow. 5 m2 (teren pod schodami, zaplecze budynku Orła Białego 12)

opis użytku według ewidencji gruntów-
B – 5 m
2

działki nr 178/16

o pow. 0,6054 ha z której wydzielono parcelę o pow. 4m2

(teren pod schodami, od przodu budynku Orła Białego 12)

opis użytku według ewidencji gruntów-

B – 4m2

Łączna powierzchnia parceli 9 m2.

Grunt pod schodami które prowadzą do lokalu niemieszkalnego przy ul. Orła Białego 12 przeznaczony do wydzierżawienia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przeznaczonej na cele niemieszkalne oznaczonej jako działka nr 58 obrębu nr 4 miasta Dobre Miasto (zabudowana budynkiem nr 12 przy ul. Orła Białego).

Dla terenu ww. parceli obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łużyckiej, Olsztyńskiej, Górnej, Orła Białego i rzeki Łyny w granicach administracyjnych miasta Dobre Miasto zatwierdzony uchwałą Nr XXXVIII/256/2017 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 marca 2017r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 2422 z dnia 22 maja 2017r. – teren oznaczony symbolem MW.01 - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

180,00 zł
(słownie: sto osiemdziesiąt złotych 00/100)

Dzierżawa na czas nieoznaczony


Z tytułu dzierżawy gruntu dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat publicznoprawnych (podatek od nieruchomości).

W przypadku, o ile przez dzierżawiony teren przechodzą sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe itp., Dzierżawca winien natychmiast udostępnić dzierżawiony teren bez prawa odszkodowania w celu usunięcia ewentualnych awarii ww. sieci.

Czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do dnia 31 marca każdego roku, bez wezwania na konto Gminy Dobre Miasto.

Zmiana stawki czynszu może nastąpić w Zarządzeniu Burmistrza Dobrego Miasta.

Zastrzega się prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14 przez okres 21 dni tj .od dnia 04 lipca 2022r. do dnia 25 lipca 2022r., zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście; http://bip.dobremiasto.com.pl/ na stronie internetowej http://dobremiasto.com.pl/ oraz w mediach elektronicznych www.otoprzetargi.pl ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Po upływie wymienionego terminu na ww. parcelę wykazaną w wykazie, podane zostanie do publicznej wiadomości ogłoszenie o terminie, miejscu i warunkach przetargu.

Informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Referacie Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14 pokój nr 6 tel. 89 6161-924.

Burmistrz

/-/

Jarosław Kowalski

Lokalizacja