• Wydanie nr 12/08/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Dobre Miasto, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 04/07/2022 z dnia 04 lipca 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

IN.6810.2.29.2022.JŁ

Dobre Miasto 30.06.2022r.

Wykaz

Nieruchomości z zasobu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, sporządzony na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami – (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz uchwały nr XVIII/93/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 03.10.2019r. w sprawie określenia zasad gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019r. poz. 5534 z późn. zm.).

Przeznacza się do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony niżej wymienioną nieruchomość gruntową stanowiącą mienie komunalne położoną na terenie miasta Dobre Miasto z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przeznaczonej na cele mieszkalne.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0151-242/RG/2008 Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 11 grudnia 2008 roku z późniejszymi zmianami w sprawie: „ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Dobre Miasto” minimalna stawka czynszu (netto) za dzierżawę 1 m2 gruntu, położonego na terenie miasta Dobre Miasto w stosunku rocznym wynosi:

-poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przeznaczonej na cele mieszkalne
– 1,00 zł

Do czynszu dzierżawnego wykazanego w wykazie dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23 % na podstawie art.41 ust.1 i w związku z art.146 „a” ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz. 931 ze zm.).

Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.

Lp.

Położenie

nieruchomości

obręb

Nr działki

Nr KW

Opis

przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wysokość

czynszu dzierżawnego

w stosunku rocznym w zł

Okres dzierżawy

1.

Dobre Miasto

Obręb nr 2

działki nr 80/7
o pow. 0,9073 ha

KW Nr OL1O/00190717/0 opis użytku według ewidencji gruntów-
ŁV – 0,0134 ha


Grunt przeznaczony do wydzierżawienia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przeznaczonej na cele mieszkalne tj. działka nr 102 zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 9 (numer ewidencyjny budynku 102;1), położona przy ul. Zygmunta Sierakowskiego 9, obrębu nr 2 miasta Dobre Miasto.

Działka użytkowana bez tytułu prawnego przez osobę fizyczną - ogrodzona.


Na teren brak jest opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

134,00 zł
(słownie: sto trzydzieści cztery złote 00/100)

Dzierżawa na czas nieoznaczony


Z tytułu dzierżawy gruntu dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat publicznoprawnych (podatek od nieruchomości).

W przypadku o ile przez dzierżawiony teren przechodzą sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe itp. Dzierżawca winien natychmiast udostępnić dzierżawiony teren bez prawa odszkodowania w celu usunięcia ewentualnych awarii ww. sieci.

Czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do dnia 31 marca każdego roku, bez wezwania na konto Gminy Dobre Miasto.

Zmiana stawki czynszu może nastąpić w Zarządzeniu Burmistrza Dobrego Miasta.

Zastrzega się prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14 przez okres 21 dni tj. od dnia 4 lipca 2022r. do dnia 25 lipca 2022r., zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście; http://bip.dobremiasto.com.pl/ na stronie internetowej http://dobremiasto.com.pl/ oraz w mediach elektronicznych www.otoprzetargi.pl ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Po upływie wymienionego terminu na ww. działkę wykazaną w wykazie, podane zostanie do publicznej wiadomości ogłoszenie o terminie, miejscu i warunkach przetargu.

Informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Referacie Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14 pokój nr 6 tel. 89 6161-924.

Burmistrz

/-/

Jarosław Kowalski

Lokalizacja