• Wydanie nr 05/07/2022 z dnia 05 lipca 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Szydłów-Kolonia, Grabica, Woj. Łódzkie
  • Cena: 131 400.00 zł
  • Powierzchnia: 9 989.00 m 2
Wydanie nr 27/05/2022 z dnia 27 maja 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki
158 o pow. 0,9989 ha, położonej w obrębie 0032 Kolonia Szydłów stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego

Położenie, obręb,
nr działki,
pow. działki,
nr oznaczenia KW


Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Opis nieruchomości


Gmina Grabica, obręb 0032 Kolonia Szydłów

działka


158
o pow.
0,9989 ha w tym:

- 0,1517 ha - pastwiska

trwałe PsV

- 0,8234 ha - grunty orne

RV

- 0,0116 ha - grunty pod

rowami W-PsV

- 0,0122 ha - grunty pod

rowami W-RV

NR KW PT1P/ PT1P/00064553/3

Działka 158 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabica uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/243/2018 Rady Gminy Grabica z dnia 17 października 2018 r. przedmiotowa działka znajduje się na obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej (RPP) obejmującym tereny gruntów rolnych pozostałych klas bonitacyjnych, na obszarze leśnej przestrzeni produkcyjnej (zadrzewień i zakrzewień) i na obsarach rozwoju aktywności gospodarczej (tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług).

Działka zadrzewiona z pozostałościami utwardzenia z płyt betonowych. Nieruchomość od zachodu przylega do drogi gminnej połączonej z drogą wojewódzką 473 relacji Piotrków Trybunalski - Sieradz. Przez północną część działki przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia.

Dla działki o nr ewidencyjnym 158 brak jest obowiązującej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków, posiada wyznaczone w terenie punkty graniczne bez stabilizacji na gruncie.

Ww. nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

Niezależnie od podanych informacji, nabywca powinien zapoznać się ze stanem nieruchomości, jej parametrami oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania.

W przypadku ujawnienia przez nabywcę nieruchomości, w trakcie robót budowlanych, dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, nie będzie to stanowić wady nieruchomości i na nabywcy będzie ciążył obowiązek stosownych powiadomień gestorów,
a wynikłe stąd kolizje będą rozwiązywane jego staraniem i na jego koszt.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) upłynął w dniu 20 maja 2022 roku.

Cena wywoławcza dla nieruchomości wynosi: 131.400,00 zł, słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy czterysta złotych.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

Cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w całości jednorazowo przed dniem spisania umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.07.2022 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7
(sala kolumnowa), godz. 1100.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą w pieniądzu (w złotych) wadium na konto Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim – BNP Paribas Bank Polska S.A. O/Piotrków Trybunalski, numer 53 2030 0045 1110 0000 0138 0140 z dopiskiem „Wadium - sprzedaż działki nr 158 Kolonia Szydłów” w terminie do dnia 12.07.2022 roku.

Wadium wynosi 7 000,00 zł słownie: siedem tysięcy złotych.

Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Wadium – wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu, zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Powiatu, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.

Uczestnik przetargu będący osobą fizyczną, przedstawiciel uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - zobowiązany jest do przedstawienia komisji przetargowej - danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny PESEL, adres zamieszkania, adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny, a w przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego, okazanie się numerem paszportu lub innym dokumentem tożsamości.

Osoba prawna powinna przedstawić aktualny odpis z rejestru sądowego.

W przypadku uczestnictwa w przetargu cudzoziemców, obowiązkiem jest również przedstawienie komisji przetargowej - oryginału promesy lub zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, bądź złożenie oświadczenia, że zgoda taka nie jest wymagana wraz z podaniem podstawy prawnej.

Dane nieruchomości (powierzchnia, numer działki) przeznaczonej do sprzedaży pochodzą
z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Przetarg jest prowadzony w oparciu o uchwałę Nr 31/2019 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego

oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Nabywca ponosi wszelkie koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości.

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
z uzasadnionej przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie informacji: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 oraz opublikowanie na stronie internetowej www.powiat-piotrkowski.pl.

Z regulaminem przetargu, warunkami przetargu oraz dokumentacją dotycząca nieruchomości można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu, przy ul. Dąbrowskiego 7, pok. 109, I piętro, lub telefonicznie pod numerem 044/ 732-88-36 i 044/732-88-37, a ponadto regulamin przetargu zamieszczony jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl, w zakładce Wydziały - Wydział Inwestycji i Mienia Powiatu.

Lokalizacja