Wydanie nr 17/07/2024 z dnia 17 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Nieruchomości
Cena: 16.044,00 zł
Powierzchnia: 193.00 m2

Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Grodzewie przy ul. Spacerowej

Wydanie nr 08/07/2024 z dnia 8 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Cena: 16.044,00 zł
Powierzchnia: 193.00 m2
Typ transakcji: Sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia: Działka
Miejscowość ogłoszenia: Grodzewo,
Gmina: Śrem,
Województwo: wielkopolskie

Szczegóły

U rząd Miejski w Śremie, Pl.20 Października 1, 63-100 Śrem

tel. 61 28 35 225; umsrem.bip.eur.pl; mail: urzad@srem.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

BURMISTRZ ŚREMU OGŁASZA

pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Grodzewie przy ul. Spacerowej

 

numer geodezyjny

powierzchnia

numer KW

cena wywoławcza
/netto/

wadium

300

193 m2

PO1M/00023453/8

16 044,00 zł

2 000,00 zł

 

 1. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Grodzewie, obręb Dąbrowa, na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (uchwała nr 569/XLIX/2023 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 12. 01. 2023 r.). Klasoużytek dla przedmiotowej działki oznaczony jest jako „dr” – drogi. Kształt działki zbliżony jest do prostokąta o wymiarach ok. 4 m x 48,2 m.

Dział III księgi wieczystej posiada wpis ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na rzecz PKN ORLEN S.A. Gmina Śrem jest w trakcie pozyskiwania zgody na bezciężarowe odłączenie działki.

 1. Warunki sprzedaży:

 • Nabywca poniesie wszelkie koszty zawarcia umowy;

 • Koszty okazania granic lub wznowienia punktów granicznych obciążają nabywcę;

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2024 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Śremie, Plac 20 Października 1, pokój nr 24, II piętro.

 2. Warunki przetargu:

 • W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium /2 000,00 zł/ pod tytułem: „przetarg – Grodzewo dz. 300” na rachunek Urzędu Miejskiego w Śremie prowadzony przez SBL Śrem nr: 95 9084 0003 2102 0013 0521 0008 w terminie do dnia 9 sierpnia 2024 r. (za skuteczną datę wpłaty uważa się datę zaksięgowania na rachunku bankowym urzędu).

 • Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości oraz odpowiednie dokumenty potwierdzające zdolność do reprezentacji innych osób, (pełnomocnictwo);

 • Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy;

 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu, przy czym nie może być ono niższe niż 1 % ceny wywoławczej, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych w górę;

 • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe;

 • Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do dnia zawarcia umowy, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się nabywcy wyłonionego w przetargu od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie skutkować będzie przepadkiem wpłaconego wadium na rzecz Gminy;

 • Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.

 1. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Śremie, na stronie internetowej: www.srem.pl (BIP) oraz w prasie lokalnej i elektronicznej.

 2. Dodatkowych informacji na temat trybu, zasad i warunków przetargu udziela pracownik na Stanowisku Obsługi Inwestorów Urzędu Miejskiego w Śremie w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod nr 61 28 47 134 lub 604 586 515.

Ogłoszenie wywieszono dnia ...... …..….………. 2024 r.

Z djęto dnia ...... ……………….. 2024 r.

Lokalizacja

Nieruchomości

Proponowane dla Ciebie

Przetarg na zbycie nieruchomości zabudowanej położ...

Powierzchnia: 1292.00

Cena: 1.099.800,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Jelenia Góra , dolnoslaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data: 16.07.2024

Dzierżawa
Działka

Świętochłowice, slaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu

Data: 16.07.2024

Wynajem
Obiekt użytkowy

Świętochłowice, slaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data: 16.07.2024

Dzierżawa
Działka

Świętochłowice, slaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data: 16.07.2024

Dzierżawa
Działka

Świętochłowice, slaskie

Wójt Gminy Fredropol ogłasza IV przetarg ustny nie...

Powierzchnia: 3047.00

Cena: 300.000,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Młodowice, podkarpackie

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym n...

Powierzchnia: 8180.00

Cena: 920.778,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Tuszyn, lodzkie

Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym...

Powierzchnia: 6157.00

Cena: 259.675,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Tuszyn,

Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym...

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Tuszyn, lodzkie

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym...

Powierzchnia: 29.80

Cena: 69.984,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Magazyn

Tuszyn, lodzkie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W...

Powierzchnia: 3796.00

Cena: 406.500,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Kępina, pomorskie

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Powierzchnia: 3268.00

Cena: 420.561,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Bełchatów, lodzkie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży -...

Powierzchnia: 54.52

Cena: 138.500,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Łobżenica, wielkopolskie

INFORMACJA BURMISTRZA ŁOBŻENICY

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Łobżenica, wielkopolskie

Syndyk sprzeda udział ½ w prawie własności nieruch...

Powierzchnia: 147.00

Cena: 329.500,00

Data: 15.07.2024

Sprzedaż
Dom

Nowy Ciechocinek, kujawsko-pomorskie