Wydanie nr 17/07/2024 z dnia 17 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Nieruchomości
Cena: 3.100,00 zł
Powierzchnia: 200.00 m2

Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Kromerowo.

Wydanie nr 08/07/2024 z dnia 8 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Cena: 3.100,00 zł
Powierzchnia: 200.00 m2
Typ transakcji: Sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia: Dom
Miejscowość ogłoszenia: Kromerowo,
Gmina: Barczewo,
Województwo: warminsko-mazurskie

Szczegóły

B U R M I S T R Z B A R C Z E W A

ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Kromerowo.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU

Numer działki: 126/1

Powierzchnia działki: 0,0200 ha

Numer księgi wieczystej: OL1O/00149627/0
Cena wywoławcza: 3.100,00 zł (w tym podatek VAT w stawce 23%)

Wysokość wadium: 500,00 zł

Postąpienie: O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przedmiot przetargu ograniczonego stanowi nieruchomość gruntowa niezabudowana z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich bezpośrednio do niej przylegających, położona w obrębie ewidencyjnym Kromerowo, oznaczona numerem geodezyjnym 126/1 o powierzchni 0,0200 ha, objęta księgą wieczystą KW Nr OL1O/00149627/0, wg klasyfikacji rodzaju użytków oznaczona jako N – nieużytki.

 

Przeznaczenie w planie: nieruchomość położona jest na terenie, na którym brak jest aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barczewo, nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym jako tereny lasów.

 

Działka nr 126/1 nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej ze względu na jej wielkość i jest przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich. Z uwagi na to, że z przedmiotową działką graniczą nieruchomości będące własnością więcej niż jednego podmiotu, przetarg ogranicza się do osób fizycznych i prawnych będących właścicielami działek graniczących z będącą przedmiotem przetargu działką Nr 195/7 i Nr 125 .

Nieruchomość wolna jest od innych obciążeń i zobowiązań.

Przetarg odbędzie się 8 sierpnia 2024 r.

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1 – II piętro.

Otwarcie przetargu o godzinie 1100

Warunki, które należy spełnić, żeby przystąpić do przetargu:

  1. Osoby fizyczne lub prawne zamierzające uczestniczyć w przetargu mają obowiązek zgłosić swoje uczestnictwo w przetargu w terminie 7 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. najpóźniej do 31 lipca 2024 r. w pokoju nr 20 tut. Urzędu i złożyć dowody potwierdzające prawo własności gruntu graniczącego z działką będącą przedmiotem przetargu (np. aktualny odpis z księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów, ewentualnie kopia aktu notarialnego z pisemnym oświadczeniem, że stan właścicielski nie zmienił się od dnia zawarcia umowy).

  2. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 500,00 zł na rachunek Urzędu Miejskiego w Barczewie MBS w Giżycku O/Barczewo: 61 9343 1028 0000 0606 2000 0040.

Wpłata wadium powinna uwzględniać informację o numerze działki oraz jej położeniu.

Za zachowanie terminu wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych

na ww. rachunek bankowy do 6 sierpnia 2024 r.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji

przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu,

który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega

zwrotowi i przepada na rzecz Gminy w przypadku, gdy nabywca nie przystąpi bez

usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu,

które organizator przetargu jest obowiązany przesłać nabywcy w terminie 21 dni od dnia

rozstrzygnięcia przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej

małżeńskiej, wadium winno być wpłacone przez oboje małżonków.

Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie chyba, że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu zgoda na nabycie nieruchomości wyrażona przez drugiego

współmałżonka przed notariuszem lub pracownikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Obsługi Przedsiębiorcy tut. Urzędu.

Nabywca wyznaczony w drodze przetargu, cenę nieruchomości wpłaca w całości, w terminie 3 dni przed ustaloną datą podpisania umowy notarialnej.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami i Obsługi Przedsiębiorcy pokój nr 20, tel. (89) 514-83-46 w. 53 i 54. Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. od 08.07.2024 r. do 08.08.2024 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barczewie. Ogłoszenie podlega publikacji na stronach internetowych Urzędu pod adresem: www.barczewo.pl i na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: www.bip.barczewo.pl oraz na stronach internetowych Monitora Samorządowego pod adresem: www.otoprzetargi.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku uzasadnionej

przyczyny.

Barczewo, 3.07.2024 r.

Lokalizacja

Nieruchomości

Proponowane dla Ciebie

Przetarg na zbycie nieruchomości zabudowanej położ...

Powierzchnia: 1292.00

Cena: 1.099.800,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Jelenia Góra , dolnoslaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data: 16.07.2024

Dzierżawa
Działka

Świętochłowice, slaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu

Data: 16.07.2024

Wynajem
Obiekt użytkowy

Świętochłowice, slaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data: 16.07.2024

Dzierżawa
Działka

Świętochłowice, slaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data: 16.07.2024

Dzierżawa
Działka

Świętochłowice, slaskie

Wójt Gminy Fredropol ogłasza IV przetarg ustny nie...

Powierzchnia: 3047.00

Cena: 300.000,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Młodowice, podkarpackie

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym n...

Powierzchnia: 8180.00

Cena: 920.778,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Tuszyn, lodzkie

Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym...

Powierzchnia: 6157.00

Cena: 259.675,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Tuszyn,

Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym...

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Tuszyn, lodzkie

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym...

Powierzchnia: 29.80

Cena: 69.984,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Magazyn

Tuszyn, lodzkie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W...

Powierzchnia: 3796.00

Cena: 406.500,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Kępina, pomorskie

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Powierzchnia: 3268.00

Cena: 420.561,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Bełchatów, lodzkie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży -...

Powierzchnia: 54.52

Cena: 138.500,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Łobżenica, wielkopolskie

INFORMACJA BURMISTRZA ŁOBŻENICY

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Łobżenica, wielkopolskie

Syndyk sprzeda udział ½ w prawie własności nieruch...

Powierzchnia: 147.00

Cena: 329.500,00

Data: 15.07.2024

Sprzedaż
Dom

Nowy Ciechocinek, kujawsko-pomorskie