Wydanie nr 22/06/2024 z dnia 22 czerwca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Nieruchomości

sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzezawa, położonych w miejscowościach Buczków, Dąbrówka, Okulice, Rzezawa gmina Rzezawa (woj. małopolskie)

Wydanie nr 11/06/2024 z dnia 11 czerwca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Typ transakcji: Sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia: Działka
Miejscowość ogłoszenia: ,

Szczegóły

WÓJT GMINY RZEZAWA

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzezawa, położonych
w miejscowościach Buczków, Dąbrówka, Okulice, Rzezawa gmina Rzezawa (woj. małopolskie)

Nieruchomości objęte przetargiem:

  1. Działka ew. nr 87 w miejscowości Buczków, pow. 0,21 ha, TR1O/00059536/6.

1/ działka gruntowa niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta roślinnością trawiastą, kształt regularny – długi wąski prostokąt o zachwianych proporcjach (szerokość ok. 13 m., długość 160 m.) płaskie ukształtowanie terenu.

2/ gminna droga dojazdowa do działki nr K580305-3 o nawierzchni gruntowej. Działka nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej.

3/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną –(59,80%), teren rolniczy- R( 37,90%) oraz teren komunikacji drogowej KD-L - droga klasy L(powiatowa/gminna).

4/ obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem są niniejsze nieruchomości: nie występują.

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono:

- cenę wywoławczą w kwocie 91 201,00 - zł brutto

- wadium w kwocie 9 120,00 – zł brutto

PIERWSZY PRZETARG odbędzie się w dniu 25.07.2024 r. od godziny 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Rzezawie ul. Długa 21- sala konferencyjna - na parterze, pok. 9.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

Wpłaty wadium należy dokonać w polskich złotych na rachunek bankowy w Krakowskim Banku Spółdzielczym nr 35 85910007 0080 0000 0042 0024 najpóźniej do dnia 22 lipca 2024 r. godz. 15:00 z podaniem, nr działki której dotyczy wpłacone wadium.

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowód wpłaty wadium,

2. dowody tożsamości (obojga małżonków) – w przypadkach osób fizycznych,

3. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób
reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na konto z którego wadium zostało wpłacone.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dwóch dni przed zawarciem umowy w sposób określony w protokole z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy, w formie aktu notarialnego, w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację o przetargu można uzyskać telefonicznie lub osobiście w Referacie Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Gminy w Rzezawie, telefon 14 648 48 21 lub można zapoznać się z informacją zamieszczoną na stronie internetowej urzędu www.rzezawa.pl oraz w BIP gminy Rzezawa.

II. Dz. ew. nr 1246 w m. Dąbrówka, pow. 0,28 ha TR1O/00068346/3

1/ działka gruntowa niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta roślinnością trawiastą, zadrzewiona i zakrzewiona samosiejkami, kształt regularny – długi wąski prostokąt o zachwianych proporcjach (szerokość ok. 12 m., długość ok. 202 m.) płaskie ukształtowanie terenu.

2/ gminna droga dojazdowa nr K580306-1 do działki o nawierzchni asfaltowej. Działka nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej.

3/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną –(52,00%), teren rolniczy- R( 43,50%) oraz teren komunikacji drogowej KD-D(4,50%) - droga klasy D(gminna).

4/ obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem są niniejsze nieruchomości: nie występują.

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono:

- cenę wywoławczą w kwocie 126 502,00 - zł brutto

- wadium w kwocie 12 650,00 – zł brutto

PIERWSZY PRZETARG odbędzie się w dniu 25.07.2024 r. od godziny 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Rzezawie ul. Długa 21- sala konferencyjna - na parterze, pok. 9.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

Wpłaty wadium należy dokonać w polskich złotych na rachunek bankowy w Krakowskim Banku Spółdzielczym nr 35 85910007 0080 0000 0042 0024 najpóźniej do dnia 22 lipca 2024 r. godz. 15:00 z podaniem, nr działki której dotyczy wpłacone wadium.

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowód wpłaty wadium,

2. dowody tożsamości (obojga małżonków) – w przypadkach osób fizycznych,

3. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób
reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na konto z którego wadium zostało wpłacone.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dwóch dni przed zawarciem umowy w sposób określony w protokole z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy, w formie aktu notarialnego, w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację o przetargu można uzyskać telefonicznie lub osobiście w Referacie Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Gminy w Rzezawie, telefon 14 648 48 21 lub można zapoznać się z informacją zamieszczoną na stronie internetowej urzędu www.rzezawa.pl oraz w BIP gminy Rzezawa.III. Dz. ew. nr 813/3, o pow. 0,0403 ha oraz dz. ew. nr 814/7 o pow. 0,0497 ha -łącznie ok. 0,09 ha w m. Rzezawa, TR1O/00059521/8

1/ działka gruntowa niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta roślinnością trawiastą, zadrzewiona i zakrzewiona samosiejkami, kształt regularny – długi wąski prostokąt o zachwianych proporcjach (szerokość ok. 18 m., długość ok. 52 m.) płaskie ukształtowanie terenu.

2/ gminna droga dojazdowa do działki nr K580333-1 o nawierzchni asfaltowej. Działka jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej tj. w kanalizację oraz energię, woda gaz od strony drogi gminnej.

3/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną –(87,80%), teren komunikacji drogowej KD-L(12,20 %) - droga klasy L(powiatowa/gminna).

4/ obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem są niniejsze nieruchomości: nie występują.

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono:

- cenę wywoławczą w kwocie 96 859,00 - zł brutto

- wadium w kwocie 9 686,00 – zł brutto

PIERWSZY PRZETARG odbędzie się w dniu 25.07.2024 r. od godziny 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Rzezawie ul. Długa 21- sala konferencyjna - na parterze, pok. 9.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

Wpłaty wadium należy dokonać w polskich złotych na rachunek bankowy w Krakowskim Banku Spółdzielczym nr 35 85910007 0080 0000 0042 0024 najpóźniej do dnia 22 lipca 2024 r. godz. 15:00 z podaniem, nr działki której dotyczy wpłacone wadium.

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowód wpłaty wadium,

2. dowody tożsamości (obojga małżonków) – w przypadkach osób fizycznych,

3. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób
reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na konto z którego wadium zostało wpłacone.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dwóch dni przed zawarciem umowy w sposób określony w protokole z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy, w formie aktu notarialnego, w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację o przetargu można uzyskać telefonicznie lub osobiście w Referacie Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Gminy w Rzezawie, telefon 14 648 48 21 lub można zapoznać się z informacją zamieszczoną na stronie internetowej urzędu www.rzezawa.pl oraz w BIP gminy Rzezawa.

IV. Dz. ew. nr 813/8, o pow. 0,0306 ha oraz dz. ew. nr 814/12 o pow. 0,0594 ha - łącznie ok. 0,09 ha w m. Rzezawa, TR1O/00059521/8

1/ działka gruntowa niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta roślinnością trawiastą, zadrzewiona i zakrzewiona samosiejkami, kształt regularny – długi wąski prostokąt o zachwianych proporcjach (szerokość ok. 15 m., długość ok. 55 m.) płaskie ukształtowanie terenu.

2/ od drogi gminnej asfaltowej nr K580333-1 ( ul. Gaj) o nawierzchni asfaltowej wydzielono dz. ew. 813/9 pod drogę dojazdową. Działka jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej tj. w kanalizację oraz energię, woda gaz od strony drogi gminnej.

3/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną –(100%).

4/ obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem są niniejsze nieruchomości: nie występują.

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono:

- cenę wywoławczą w kwocie 97 966,00 - zł brutto

- wadium w kwocie 9 796,00 – zł brutto

PIERWSZY PRZETARG odbędzie się w dniu 25.07.2024 r. od godziny 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Rzezawie ul. Długa 21- sala konferencyjna - na parterze, pok. 9.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

Wpłaty wadium należy dokonać w polskich złotych na rachunek bankowy w Krakowskim Banku Spółdzielczym nr 35 85910007 0080 0000 0042 0024 najpóźniej do dnia 22 lipca 2024 r. godz. 15:00 z podaniem, nr działki której dotyczy wpłacone wadium.

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowód wpłaty wadium,

2. dowody tożsamości (obojga małżonków) – w przypadkach osób fizycznych,

3. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób
reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na konto z którego wadium zostało wpłacone.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dwóch dni przed zawarciem umowy w sposób określony w protokole z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy, w formie aktu notarialnego, w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację o przetargu można uzyskać telefonicznie lub osobiście w Referacie Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Gminy w Rzezawie, telefon 14 648 48 21 lub można zapoznać się z informacją zamieszczoną na stronie internetowej urzędu www.rzezawa.pl oraz w BIP gminy Rzezawa.

 

 

V. Dz. ew. nr 643/5, o pow. 0,14 ha w m. Okulice, TR1O/00059534/2

1/ działka gruntowa niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta roślinnością trawiastą, Przez środek działki (centralna część ) przebiega podziemna infrastruktura techniczna- gazociąg, kanalizacja, linia energetyczna napowietrzna, strefa ochrony konserwatorskiej zachowanych zabytków kulturowych, strefa ochrony konserwatorskiej układów przestrzennych. Kształt działki przypomina trapez o zachwianych proporcjach, płaskie ukształtowanie terenu.

2/ Działka nie posiada dostępu do drogi powiatowej możliwy dojazd przez działki gminne nr ew. 638/26 oraz dz. ew. 643/6. Działka jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej tj. w kanalizację oraz gaz, woda energia w ramach sąsiednich działek.

3/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MNU i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi –(57,70%) oraz w terenach zabudowy jednorodzinnej MN- (42,30%) .

4/ obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem są niniejsze nieruchomości: nie występują.

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono:

- cenę wywoławczą w kwocie 70 537,00 - zł brutto

- wadium w kwocie 7 054,00 – zł brutto

PIERWSZY PRZETARG odbędzie się w dniu 25.07.2024 r. od godziny 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Rzezawie ul. Długa 21- sala konferencyjna - na parterze, pok. 9.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

Wpłaty wadium należy dokonać w polskich złotych na rachunek bankowy w Krakowskim Banku Spółdzielczym nr 35 85910007 0080 0000 0042 0024 najpóźniej do dnia 22 lipca 2024 r. godz. 15:00 z podaniem, nr działki której dotyczy wpłacone wadium.

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowód wpłaty wadium,

2. dowody tożsamości (obojga małżonków) – w przypadkach osób fizycznych,

3. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób
reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na konto z którego wadium zostało wpłacone.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dwóch dni przed zawarciem umowy w sposób określony w protokole z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy, w formie aktu notarialnego, w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację o przetargu można uzyskać telefonicznie lub osobiście w Referacie Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Gminy w Rzezawie, telefon 14 648 48 21 lub można zapoznać się z informacją zamieszczoną na stronie internetowej urzędu www.rzezawa.pl oraz w BIP gminy Rzezawa.

VI. Dz. ew. nr 644/2, o pow. 0,44 ha w m. Okulice, TR1O/00058309/9

1/ działka gruntowa niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana, w części zadrzewiona, porośnięta roślinnością trawiastą. Kształt działki przypomina prostokąt (długość ok. 134 m. szerokość ok. 32 m.), płaskie ukształtowanie terenu.

2/ Działka posiada dostęp do drogi gminnej nr 619 o nawierzchni z tłocznia kamiennego dojazd możliwy przez działki gminne nr ew. 638/26 oraz dz. ew. 643/6. Działka nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej w zasięgu sąsiednich działek energia, kanalizacja i wodociąg.

3/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – (96,90 %) oraz w terenach komunikacji drogowej – droga klasy D (Gminna) - (3,10%) .

4/ obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem są niniejsze nieruchomości: nie występują.

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono:

- cenę wywoławczą w kwocie 254 545,00 - zł brutto

- wadium w kwocie 25 454,00 – zł brutto

PIERWSZY PRZETARG odbędzie się w dniu 25.07.2024 r. od godziny 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Rzezawie ul. Długa 21- sala konferencyjna - na parterze, pok. 9.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

Wpłaty wadium należy dokonać w polskich złotych na rachunek bankowy w Krakowskim Banku Spółdzielczym nr 35 85910007 0080 0000 0042 0024 najpóźniej do dnia 22 lipca 2024 r. godz. 15:00 z podaniem, nr działki której dotyczy wpłacone wadium.

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowód wpłaty wadium,

2. dowody tożsamości (obojga małżonków) – w przypadkach osób fizycznych,

3. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób
reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na konto z którego wadium zostało wpłacone.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dwóch dni przed zawarciem umowy w sposób określony w protokole z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy, w formie aktu notarialnego, w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację o przetargu można uzyskać telefonicznie lub osobiście w Referacie Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Gminy w Rzezawie, telefon 14 648 48 21 lub można zapoznać się z informacją zamieszczoną na stronie internetowej urzędu www.rzezawa.pl oraz w BIP gminy Rzezawa.Rzezawa, dnia 11.06.2024 r. Wójt Gminy Rzezawa

Zbigniew Biernat

 

Lokalizacja

Nieruchomości

Proponowane dla Ciebie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w d...

Powierzchnia: 19.40

Cena: 80.000,00

Data: 21.06.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Szczawno-Zdrój, dolnoslaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w d...

Powierzchnia: 49.58

Cena: 187.700,00

Data: 21.06.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Szczawno-Zdrój, dolnoslaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w d...

Powierzchnia: 46.43

Cena: 190.200,00

Data: 21.06.2024

Sprzedaż
Działka

Szczawno-Zdrój, dolnoslaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w d...

Powierzchnia: 41.94

Cena: 179.300,00

Data: 21.06.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Szczawno-Zdrój, dolnoslaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzi...

Data: 21.06.2024

Dzierżawa
Działka

Dobre Miasto, warminsko-mazurskie

WYKAZ NR 4 Sk.P/2024 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁA...

Data: 21.06.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Dychów, lubuskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawie...

Data: 21.06.2024

Dzierżawa
Działka

Nadole, pomorskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawie...

Data: 21.06.2024

Dzierżawa
Działka

Salino, pomorskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawie...

Data: 21.06.2024

Dzierżawa
Działka

Mierzyno, pomorskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawie...

Data: 21.06.2024

Dzierżawa
Działka

Czymanowo, pomorskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawie...

Data: 21.06.2024

Dzierżawa
Działka

Rybno, pomorskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawie...

Data: 21.06.2024

Dzierżawa
Działka

Tadzino, pomorskie

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO OGŁASZA PIERWSZY...

Powierzchnia: 15.10

Cena: 43.100,00

Data: 21.06.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Lidzbark Warmiński, warminsko-mazurskie

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

Data: 21.06.2024

Sprzedaż
Działka

Mrągowo, warminsko-mazurskie

Nieruchomość pod usługi lecznictwa uzdrowiskowego...

Powierzchnia: 13778.00

Cena: 28.000.000,00

Data: 21.06.2024

Sprzedaż
Działka

Kołobrzeg, zachodniopomorskie