• Wydanie nr 12/08/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Świdnica, Horyniec-Zdrój, Woj. Podkarpackie
  • Cena: 57 000.00 zł
  • Powierzchnia: 4 004.00 m 2
Wydanie nr 04/07/2022 z dnia 04 lipca 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

W Ó J T G M I N Y H O R Y N I E C – Z D R Ó J

ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość wymieniona w wykazie z dnia 17 maja 2022 roku tj;

- działka nr 88/5 o pow. 0,4004 ha położona w miejscowości Świdnica obręb Horyniec-Zdrój nieruchomość niezabudowana, zadrzewiona, użytki gruntowe Lzr-PsIV-0,0610 ha, Lzr-PsV-0,1506 ha, PsV-0,1888 ha.

Dla w/w działki urządzona jest Księga Wieczysta Nr PR1L/00022768/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość w/w nie jest obciążona i ograniczona innymi prawami.

Nieruchomość położona jest w terenach, dla których Gmina Horyniec-Zdrój nie posiada aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań
i Kierunku Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Horyniec-Zdrój –
główne kompleksy gruntów ornych. Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędnymi przyłączami i budowę bezodpływowego zbiornika na ścieki oraz budowę zjazdu z drogi gminnej.

Bliższych informacji o nieruchomościach i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Horyńcu – Zdroju pok. nr 9 lub tel. (0 16) 632 54 57.

Cena wywoławcza nieruchomości nr 88/5 wynosi 57 000 zł (netto)

Wadium – 5 700 zł

Minimalne postąpienie - 570 zł

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT.


Przetarg odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2022 roku w siedzibie Urzędu Gminy Horyniec-Zdrój
ul. Al. Przyjaźni 5 w sali narad
o godzinie 1030.

Z uwagi na przeznaczenie nieruchomości w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Horyniec-Zdrój oraz w ewidencji gruntów i budynków do jej sprzedaży maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 461 z późn. zm.)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, faktycznym i granicami sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dowód wpłaty wadium,

- dokument potwierdzający tożsamość,

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej,

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo,

- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka
o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadku gdy
w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków).

Agencji Rolnej Skarbu Państwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie,
w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

Wadium w w/w wysokości należy wpłacić najpóźniej do dnia 9 sierpnia 2022 roku (włącznie)
w Kasie Urzędu Gminy Horyniec-Zdrój lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Horyniec-Zdrój w
Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Filia w Horyńcu-Zdroju Nr 32 9101 1039 2002 2500 1195 0003.
Za termin płatności uważa się datą wpłynięcia środków na konto urzędu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, faktycznym i granicami sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dowód wpłaty wadium,

- dokument potwierdzający tożsamość,

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej,

- osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

- pełnomocnicy oferentów – stosowne pełnomocnictwo,

- osoby fizyczne będące w związku małżeńskim – pisemne oświadczenie współmałżonka
o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (w przypadku gdy
w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków).

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg uznany jest za ważny, jeżeli choć jeden z uczestników zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Kandydat na nabywcę jest obowiązany uiścić cenę sprzedaży w całości najpóźniej przed podpisaniem Aktu Notarialnego – umowy sprzedaży w Kasie Urzędu Gminy Horyniec-Zdrój lub na konto Gminy Horyniec-Zdrój w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Filia w Horyńcu-Zdroju Nr 59 9101 1039 2002 2500 1195 0002. Osoba ustalona kandydatem na nabywcę nieruchomości pokrywa koszty aktu notarialnego. Informuje się, że przetarg może zostać odwołany jedynie z ważnych powodów.

*Cena podana w wykazie określona została stosownie do przepisów zawartych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178 z późn. zm), w art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm ) oraz w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 z późn. zm.).

Horyniec-Zdrój, dnia 04.07.2022 r.

Wójt Gminy Horyniec-Zdrój

mgr inż. Robert Serkis

Lokalizacja