Wydanie nr 17/07/2024 z dnia 17 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Nieruchomości
Cena: 98.000,00 zł
Powierzchnia: 1233.00 m2

Wójt Gminy Ornontowice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej usytuowanej w Ornontowicach.

Wydanie nr 10/07/2024 z dnia 10 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Cena: 98.000,00 zł
Powierzchnia: 1233.00 m2
Typ transakcji: Sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia: Działka
Miejscowość ogłoszenia: Ornontowice,
Gmina: Ornontowice,
Województwo: slaskie

Szczegóły

Ornontowice, dnia 10.07.2024 r.

Znak sprawy: ZWRGN.6840.00001.2024.MB88

Znak dokumentu:ZWRGN.ZD.00244.2024

Wójt Gminy Ornontowice, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz.U. z 2023r., poz. 344 z późn. zm.), ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej usytuowanej w Ornontowicach.

 

Oznaczenie nieruchomości (numer działki)

Nieruchomość gruntowa oznaczona ewidencyjnym numerem:

3773/12

Księga Wieczysta

KA1M/00062691/6

Powierzchnia nieruchomości gruntowej

0,1233 ha

 

Opis nieruchomości

Niezabudowana działka ma średnio korzystny kształt. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny usługowe (bezpośrednie sąsiedztwo stanowi kopalnia oraz stacja paliw). Na działce znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej.

Ponadto Gmina wydała zgodę na umieszczenie na działce sieci wodociągowej PE 110. Przebieg projektowanej sieci jest dostępny na stronie internetowej: http://mapa.mikolowski.pl/. W związku z powyższym koniecznym może okazać się ustanowienie odpowiedniej służebności.

Położenie nieruchomości

ul. Skośna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeznaczenie

w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

27KDD

Podstawowe przeznaczenie terenu: tereny komunikacji dróg publicznych głównych, tereny komunikacji dróg publicznych

zbiorczych, tereny komunikacji dróg publicznych lokalnych, tereny komunikacji dróg publicznych dojazdowych, tereny komunikacji dróg publicznych ciągów pieszo - jezdnych wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

Dopuszczenia:

 1. uzupełniających przeznaczeń lub sposobów zagospodarowania - budowle dopuszczone w trybie przepisów o drogach, zieleń towarzysząca budowlom, w tym zieleń izolacyjna, elementy uzbrojenia i wyposażenia technicznego,

 2. realizacja infrastruktury technicznej związanej z obsługą zagospodarowania terenu wraz z zagwarantowaniem dojazdu,

 3. miejsca parkingowe wzdłuż dróg kategorii KDL, KDD, KDZ.

Zgodnie z MPZP pod hasłem „przynależne zagospodarowanie terenu” należy rozumieć, w granicach danego terenu dopuszcza się, odpowiednie dla przeznaczenia podstawowego i dopuszczonego

 1. istniejące lub planowane: drogi, w tym drogi wewnętrzne, powierzchnie jezdne, postojowe, piesze i rowerowe,

 2. parkingi i garaże realizujące zapotrzebowanie na miejsca postojowe w granicach terenu,

 3. powierzchnie zieleni, zieleń wysoką i średnią, urządzona i nieurządzona, w tym ogrody przydomowe, a także zieleń towarzysząca obiektom budowlanym oraz budowlom w tym zieleń izolacyjna,

 4. miejsca na odpady komunalne, ogrodzenia, małą architekturę, zadaszenia, pergole, tarasy,

 5. budowle terenowe takie, jak podjazdy, schody, rampy, place zabaw, oczka wodne, urządzenia ogrodowe, elementy reklamowe wolnostojące i związane z obiek- tami budowlanymi,

 6. sieci, przyłącza, obiekty i urządzenia związane z uzbrojeniem terenu i infrastrukturą techniczną, wraz z zagwarantowaniem do nich dostępności komunikacyjnej.

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Zagospodarowanie nieruchomości może nastąpić w oparciu o ustalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z zastosowaniem przepisów Ustawy Prawo budowlane.

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nieruchomość zbywana z chwilą przejęcia przez nabywcę może być użytkowana w sposób dotychczasowy.

 

 

Cena wywoławcza

98 000,00

Wartość nieruchomości zgodnie z wyceną rzeczoznawcy określona w operacie szacunkowym z dnia 09 lutego 2024 roku wynosi 96 400,00 zł. Cenę wywoławczą do przetargu ustalono na 98 000,00 zł.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT.

Cena nabycia płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej na dzień przed zawarciem tej umowy.

Wysokość stawek procentowych z tytułu użytkowania wieczystego

 

3 % opłata roczna

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu, dzierżawy

Nie dotyczy

Termin wnoszenia opłat,

Termin wnoszenia opłat rocznych upływa w dniu 31 marca każdego roku zgodnie z art. 71 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz.344)

Zasady aktualizacji opłat

Zgodnie z art. 77 i 78 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz.344 .)

 

 

 

Ciężary i ograniczenia ciążące na nieruchomościach

Księga wieczysta nr KA1M/00062691/6

Dział III: Wpisy dotyczące użytkowania wieczystego, własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności.

Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością:

 • Służebność drogi na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1563/125. Wpisano dnia 25 kwietnia 1967 r.

 • Prawo drogi. Wpisano dnia 7 czerwca 1969 r.

 • Służebność drogi, opisana szczegółowo na opisie i mapie geodezyjnej z dnia 6 października 1999 r. wg -7910.1/207/99 (K.14 akt KW 63728) o szerokości ok. 4 metrów biegnące drogą zakładową.

Dział IV: wolny od wpisów.

Termin i miejsce przetargu

Przetarg przeprowadzony zostanie

w dniu 21 sierpnia 2024 r. w Urzędzie Gminy Ornontowice przy ul. Zwycięstwa 26a (sala 301) godz. 11:00

Godzina przetargu

Kwota wadium

9 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wadium oraz warunki uczestnictwa

w przetargu

Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto depozytowe Urzędu Gminy Ornontowice nr 28 8454 1053 2001 0011 0695 0009 w taki sposób, aby najpóźniej na 7 dni przed dniem, w którym odbywa się przetarg, tj. w dniu 14 sierpnia 2024 roku, było zaksięgowane na koncie Gminy. Do przetargu dopuszczone zostaną tylko osoby, które prawidłowo dokonały wpłaty wadium.

Przy wpłacie wadium poprzez polecenie przelewu z rachunków prowadzonych w innych bankach w systemie płatności natychmiastowych BlueCash, należy wziąć pod uwagę iż w banku obsługującym tut. Urząd realizowane są przez całą dobę, za wyjątkiem godzin:

 1. w dni robocze od godz. 18.00 do 20.00,

 2. w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego - od godz. 18.00 do 24.00,

 3. w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego - od godz. 12.00 wskazanego dnia do godz. 00.00 pierwszego dnia roboczego następnego roku kalendarzowego.

Osoby fizyczne i prawne biorące udział w przetargu zobowiązane są do okazania komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz złożenia oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem przetargowym oraz o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu oraz regulaminem. Osoby reprezentujące dopuszczonego do licytacji uczestnika przetargu, winny okazać komisji przetargowej pełnomocnictwo spisane przed notariuszem. W przypadku jeżeli w przetargu uczestniczy tylko jeden z małżonków, a w małżeństwie nie ustanowiono ustroju rozdzielności majątkowej, uczestniczący w przetargu małżonek winien okazać komisji przetargowej pisemne pełnomocnictwo współmałżonka.

Ponadto osoby prawne zobowiązane również przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z właściwego rejestru oraz stosowne pełnomocnictwa do reprezentacji podmiotu.

Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu (o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży), organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi i ulega przepadkowi na rzecz Gminy Ornontowice. Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do wpłaty należnej Gminie Ornontowice kwoty w taki sposób, aby najpóźniej na dzień przed podpisaniem aktu notarialnego wpłata była zaksięgowana na koncie Gminy. Wójt Gminy Ornontowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Do nabycia nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Postąpienie

Przetarg odbywa się w formie stopniowania stawki tzw. postąpienia z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Forma władania

Prawo użytkowania wieczystego

Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości w dniu 29 kwietnia 2024 r. Termin do złożenia wniosku o pierwszeństwo nabycia upłynął w dniu 11 czerwca 2024 r., wniosków nie złożono.

Regulamin przetargu oraz druki oświadczeń dostępne w Urzędzie Gminy.

Szczegółowych informacji na temat przetargu oraz możliwości oględzin nieruchomości udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami w godzinach pracy Urzędu Gminy oraz pod numerem telefonu (032) 33 06 241.

Wójt Gminy Ornontowice mgr Marcin Kotyczka

Lokalizacja

Nieruchomości

Proponowane dla Ciebie

Przetarg na zbycie nieruchomości zabudowanej położ...

Powierzchnia: 1292.00

Cena: 1.099.800,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Jelenia Góra , dolnoslaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data: 16.07.2024

Dzierżawa
Działka

Świętochłowice, slaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu

Data: 16.07.2024

Wynajem
Obiekt użytkowy

Świętochłowice, slaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data: 16.07.2024

Dzierżawa
Działka

Świętochłowice, slaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data: 16.07.2024

Dzierżawa
Działka

Świętochłowice, slaskie

Wójt Gminy Fredropol ogłasza IV przetarg ustny nie...

Powierzchnia: 3047.00

Cena: 300.000,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Młodowice, podkarpackie

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym n...

Powierzchnia: 8180.00

Cena: 920.778,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Tuszyn, lodzkie

Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym...

Powierzchnia: 6157.00

Cena: 259.675,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Tuszyn,

Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym...

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Tuszyn, lodzkie

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym...

Powierzchnia: 29.80

Cena: 69.984,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Magazyn

Tuszyn, lodzkie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W...

Powierzchnia: 3796.00

Cena: 406.500,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Kępina, pomorskie

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Powierzchnia: 3268.00

Cena: 420.561,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Bełchatów, lodzkie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży -...

Powierzchnia: 54.52

Cena: 138.500,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Łobżenica, wielkopolskie

INFORMACJA BURMISTRZA ŁOBŻENICY

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Łobżenica, wielkopolskie

Syndyk sprzeda udział ½ w prawie własności nieruch...

Powierzchnia: 147.00

Cena: 329.500,00

Data: 15.07.2024

Sprzedaż
Dom

Nowy Ciechocinek, kujawsko-pomorskie