Wydanie nr 17/07/2024 z dnia 17 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wydanie nr 10/07/2024 z dnia 10 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Typ transakcji: Dzierżawa
Przedmiot ogłoszenia: Działka
Miejscowość ogłoszenia: Zawada Uszewska,
Gmina: Gnojnik,
Województwo: malopolskie

Szczegóły

Załącznik do zarządzenia nr 94/2024

Wójt Gminy Gnojnik z dnia 10 lipca 2024 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Gnojnik działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

I. Oznaczenie nieruchomości: działka nr 4 położonej na terenie wsi Zawada Uszewska o pow. 0,71 ha, objęta KW TR1B/00077982/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka leży w terenach oznaczonych jako: F20 RZ-RK,RW - tereny użytków zielonych na obszarach o szczególnych wartościach przyrodniczo-krajobrazowych oraz na obszarach ochrony proj. wielofunkcyjnych zbiorników wodnych, F18 RP-RB,RK - tereny użytków rolnych na obszarach o szczególnych wartościach bonitacyjnych gleb oraz na obszarach o szczególnych wartościach przyrodniczo-krajobrazowych oraz strefach, F17 RP,RZ-RB,RK - tereny użytków rolnych oraz tereny użytków zielonych na obszarach o szczególnych wartościach bonitacyjnych gleb oraz na obszarach o szczególnych wartościach przyrodniczo-krajobrazowych, F17 RZ/RD - tereny użytków zielonych z dopuszczeniem zalesienia, F39 RZ/RD - tereny użytków zielonych z dopuszczeniem zalesienia, równocześnie działka ta zlokalizowana jest w następujących strefach: 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego, 3-T tj. tereny obszarów funkcjonalnego turystyki, 19-PK,20-R - Obszary przyrodniczo-krajobrazowe, obejmujące tereny rolne nie zainwestowane i przeznaczone do ochrony przed zainwestowaniem oraz 17-WS3 granice obszarów ochrony projektowanego wielofunkcyjnego zbiornika wodnego "Uszew" na lokalnym potoku (pasy ochronne po 50 m od granic projektowanego zalewu),

Powierzchnia nieruchomości: 0,71 ha

Przeznaczenie: działalność rolnicza

Forma dzierżawy: bezprzetargowo

Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 3,55 q żyta rocznie /cena q żyta ustalona dla celów podatku rolnego w danym roku/ + należny podatek Vat

Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

Okres dzierżawy: do 3 lat

II. Oznaczenie nieruchomości: działka nr 1466 położonej na terenie wsi Uszew, klasa bonitacyjna: RIVa – 0,15 ha; RIVb – 0,08 ha; Lz – 0,01; objęta KW TR1B/00063938/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka leży w terenach oznaczonych jako E73 RP-RI tj. tereny użytków rolnych na obszarach inwestycji perspektywicznych oraz KDW tj. drogi wewnętrzne oraz służebności przejazdu, ponad to działka ta zlokalizowana jest w następujących strefach: 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego; 2-R tj. tereny obszaru funkcjonalnego rolnictwa oraz 22-IP/IT tj. w granicach obszarów inwestycji perspektywicznych, stanowiące rezerwy terenów dla realizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

Powierzchnia nieruchomości: 0,24 ha

Przeznaczenie: działalność rolnicza

Forma dzierżawy: bezprzetargowo

Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 1,2 q żyta /cena q żyta ustalona dla celów podatku rolnego w danym roku/ + należny podatek Vat

Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

Okres dzierżawy: do 3 lat

III. Oznaczenie nieruchomości: działka nr 424/2 położonej na terenie wsi Uszew o pow. 0,47 ha, objęta KW TR1B/00017382/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka leży w terenach oznaczonych jako: E260 RZ-RW tj. tereny użytków zielonych na obszarach ochrony projektowanego zbiornika wodnego (około 0,34 ha), E54 RZ-ZZ,RT tj. tereny użytków zielonych na obszarach zagrożonych zalaniem wodami powodziowymi w strefach ochronnych (bezpieczeństwa) infrastruktury technicznej na obszarach przewidywanego zasięgu przekroczeń standardów jakości środowiska około 0,08 ha), E56 RZ tj. tereny użytków zielonych (około 0,05 ha), równocześnie działka ewidencyjna o numerze 424/2 położona w obrębie Uszew zlokalizowana jest w następujących strefach: 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego (cała działka), 2-R tj. tereny obszarów funkcjonalnego rolnictwa (cała działka), 6-EKO tj. granice korytarza ekologicznego doliny Uszwicy w zasięgu obszarów zagrożonych zalaniem wodami powodziowymi (około 0,08 ha), 7-PEII (SO) tj. tereny obszarów perspektywicznych złóż mineralnych (kopalin) „Uszew” (surowców okruchowych) w czaszy projektowanego wielofunkcyjnego zbiornika wodnego „Uszew-Leksandrówka” (około 0,08 ha), 12-ZZ tj. tereny obszarów zagrożonych zalaniem wodami powodziowymi (około 0,08 ha), 17-WS2 tj. tereny obszarów ochrony projektowanego zbiornika wielofunkcyjnego zbiornika wodnego (pasy ochronne po 50 m od granic projektowanego zalewu) tj. wielofunkcyjnego zbiornika wodnego „Uszew – Leksandrówka na rzece Leksandrówce” (około 0,08 ha), 22-IP/WS2 tj. tereny obszarów inwestycji perspektywicznych stanowiące rezerwy terenów dla realizacji wielofunkcyjnego zbiornika wodnego „Uszew-Leksandrówka” na rzece Leksandrówce (cała działka), ponadto przez wyżej wymienioną działkę ewidencyjną przechodzą gazociągi wysokiego ciśnienia oznaczone symbolem 17GAØ500 wraz ze strefą ochronną (bezpieczeństwa).

Powierzchnia nieruchomości: 0,47 ha

Przeznaczenie: działalność rolnicza

Forma dzierżawy: bezprzetargowo

Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 2,35 q żyta rocznie /cena q żyta ustalona dla celów podatku rolnego w danym roku/ + należny podatek Vat

Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

Okres dzierżawy: do 3 lat

IV. Oznaczenie nieruchomości: działka nr 424/4 położona na terenie wsi Uszew o pow. 0,26 ha (klasa bonitacyjna: ŁIII – 0,26 ha), objęta KW TR1B/00017382/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka leży w terenach oznaczonych jako: E55 RZ-ZZ,RT tj. tereny użytków zielonych na obszarach zagrożonych zalaniem wodami powodziowymi 12-ZZ w strefach ochronnych (bezpieczeństwa) infrastruktury technicznej na obszarach przewidywanego zasięgu przekroczeń standardów jakości środowiska, które stanowią około 0,03 ha działki; E53 RZ-RI,ZZ tj. tereny użytków zielonych na obszarach inwestycji perspektywicznych 22-IP/WS2 oraz na obszarach zagrożonych zalaniem wodami powodziowymi 12-ZZ, które stanowią około 0,21 ha działki; KD (DG-D) tj. tereny komunikacji drogowej – dróg gminnych klasy D (dojazdowych), które stanowią pozostałą część przedmiotowej działki ewidencyjnej, równocześnie działka ta zlokalizowana jest w następujących strefach: 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego, które obejmują całą powierzchnię przedmiotowej działki; 2-R tj. tereny obszarów funkcjonalnego rolnictwa wyznaczone w centralnej części gminy w obrębie miejscowości Uszew (zachodnia część wsi), które obejmują całą powierzchnię przedmiotowej działki; 6-EKO tj. granice korytarza ekologicznego doliny Uszwicy w zasięgu obszarów zagrożonych zalaniem wodami powodziowymi; 7-PEIII (SO) tj. tereny obszarów perspektywicznych złóż mineralnych (kopalin) „Uszew” (surowców okruchowych) w czaszy projektowanego wielofunkcyjnego zbiornika wodnego „Uszew Leksandrówka”; 12-ZZ tj. tereny obszarów zagrożonych zalaniem wodami powodziowymi, ustalone na podstawie danych historycznych; 17-WS2 tj. tereny obszarów ochrony projektowanego zbiornika wielofunkcyjnego zbiornika wodnego (pasy ochronne po 50 m od granic projektowanego zalewu) tj. wielofunkcyjnego zbiornika wodnego „Uszew – Leksandrówka na rzece Leksandrówce”; 22-IP/WS2 tj. tereny obszarów inwestycji perspektywicznych stanowiące rezerwy terenów dla realizacji wielofunkcyjnego zbiornika wodnego „Uszew-Leksandrówka” na rzece Leksandrówce., ponadto przez wyżej wymienioną działkę ewidencyjną przechodzą gazociągi wysokiego ciśnienia oznaczone symbolem 17GAØ500 wraz ze strefą ochronną (bezpieczeństwa).

Powierzchnia nieruchomości: 0,26 ha

Przeznaczenie: działalność rolnicza

Forma dzierżawy: bezprzetargowo

Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 1,3 q żyta rocznie /cena q żyta ustalona dla celów podatku rolnego w danym roku/ + należny podatek Vat

Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

Okres dzierżawy: do 3 lat

V. Oznaczenie nieruchomości: działka nr 567 położona na terenie wsi Uszew o pow. 0,23 ha (klasa bonitacyjna: RIVb – 0,23 ha), objęta KW TR1B/00060663/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka leży w terenach oznaczonych jako: E66 RP-RI,ZW tj. tereny użytków rolnych na obszarach inwestycji perspektywicznych 22-IP/PU, na obszarach zagrożonych podtopieniem (0,2273 ha), KDW tj. tereny komunikacji drogowej – dróg wewnętrznych oraz służebności przejazdu (pozostała część przedmiotowej działki). Ponadto działka ewidencyjna nr 567 położona w obrębie Uszew zlokalizowana jest w następujących strefach: 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego (cała powierzchnia działki), 2-R tj. tereny obszarów funkcjonalnego rolnictwa (cała powierzchnia działki), 12-ZW tj. tereny obszarów zagrożonych podtopieniem, ustalone na podstawie danych historycznych (cała powierzchnia działki), 22-IP/PU tj. tereny obszarów inwestycji perspektywicznych dla realizacji ośrodków produkcji pozarolniczej (cała powierzchnia działki).

Powierzchnia nieruchomości: 0,23 ha

Przeznaczenie: działalność rolnicza

Forma dzierżawy: bezprzetargowo

Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 1,5 q żyta rocznie /cena q żyta ustalona dla celów podatku rolnego w danym roku/ + należny podatek Vat

Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

Okres dzierżawy: do 3 lat

VI. Oznaczenie nieruchomości: działka nr 596 położona na terenie wsi Uszew o pow. 0,69 ha (klasa bonitacyjna ŁIV – 0,27 ha, RIVb – 0,42 ha), objęta KW TR1B/00067941/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku. W planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka leży w terenach oznaczonych jako: E66 RP-RI,ZW tj. tereny użytków rolnych na obszarach inwestycji perspektywicznych 22-IP/PU, na obszarach zagrożonych podtopieniem (0,4902 ha), E87 RS/RD tj. tereny sadów z dopuszczeniem zalesienia (0,2004 ha), E198 RP-RI tj. tereny użytków rolnych na obszarach inwestycji perspektywicznych (pozostała część działki). Ponadto działka ewidencyjna nr 596 położona w obrębie Uszew zlokalizowana jest w następujących strefach: 1-OCHK tj. tereny obszaru chronionego krajobrazu wschodniego pogórza wiśnickiego (cała powierzchnia działki), 2-R tj. tereny obszarów funkcjonalnego rolnictwa (cała powierzchnia działki), 11-OS tj. obszary osuwiskowe, 12-ZW tj. tereny obszarów zagrożonych podtopieniem, ustalone na podstawie danych historycznych (cała powierzchnia działki), 22-IP/PU tj. tereny obszarów inwestycji perspektywicznych dla realizacji ośrodków produkcji pozarolniczej (cała powierzchnia działki).

Powierzchnia nieruchomości: 0,69 ha

Przeznaczenie: działalność rolnicza

Forma dzierżawy: bezprzetargowo

Roczny czynsz dzierżawny: równowartość 3,45 q żyta rocznie /cena q żyta ustalona dla celów podatku rolnego w danym roku/ + należny podatek Vat

Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT

Okres dzierżawy: do 3 lat

Ustalona kwota wywoławcza nie obejmuje podatku od nieruchomości, którym zostanie obciążony najemca w wysokości i według zasad obowiązujących w Gminie Gnojnik.

Niniejszy wykaz sporządzono stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz.344 ze zm.)

WÓJT

Leszek Ząbkowski

Gnojnik, dn. 10 lipca 2024 r.

Lokalizacja

Nieruchomości

Proponowane dla Ciebie

Przetarg na zbycie nieruchomości zabudowanej położ...

Powierzchnia: 1292.00

Cena: 1.099.800,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Jelenia Góra , dolnoslaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data: 16.07.2024

Dzierżawa
Działka

Świętochłowice, slaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu

Data: 16.07.2024

Wynajem
Obiekt użytkowy

Świętochłowice, slaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data: 16.07.2024

Dzierżawa
Działka

Świętochłowice, slaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data: 16.07.2024

Dzierżawa
Działka

Świętochłowice, slaskie

Wójt Gminy Fredropol ogłasza IV przetarg ustny nie...

Powierzchnia: 3047.00

Cena: 300.000,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Młodowice, podkarpackie

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym n...

Powierzchnia: 8180.00

Cena: 920.778,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Tuszyn, lodzkie

Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym...

Powierzchnia: 6157.00

Cena: 259.675,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Tuszyn,

Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym...

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Tuszyn, lodzkie

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym...

Powierzchnia: 29.80

Cena: 69.984,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Magazyn

Tuszyn, lodzkie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W...

Powierzchnia: 3796.00

Cena: 406.500,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Kępina, pomorskie

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Powierzchnia: 3268.00

Cena: 420.561,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Bełchatów, lodzkie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży -...

Powierzchnia: 54.52

Cena: 138.500,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Łobżenica, wielkopolskie

INFORMACJA BURMISTRZA ŁOBŻENICY

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Działka

Łobżenica, wielkopolskie

Syndyk sprzeda udział ½ w prawie własności nieruch...

Powierzchnia: 147.00

Cena: 329.500,00

Data: 15.07.2024

Sprzedaż
Dom

Nowy Ciechocinek, kujawsko-pomorskie