Wydanie nr 22/06/2024 z dnia 22 czerwca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Nieruchomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY z dnia 10 czerwca 2024 rok

Wydanie nr 10/06/2024 z dnia 10 czerwca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Typ transakcji: Sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia: Mieszkanie
Miejscowość ogłoszenia: ,

Szczegóły

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

z dnia 10 czerwca 2024 roku

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 344 ze zm.) Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, położonych na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński:

  1. Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 7
    w Lidzbarku Warmińskim z równoczesną sprzedażą udziału wynoszącego 63/1000
    w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności działki gruntu oznaczonej w obrębie 5 numerem ewidencyjnym 45/9 o powierzchni 504m², ujawnionej w księdze wieczystej KW Nr OL1L/00017490/3.

 

Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 43,84m².

 

Cena nieruchomości lokalowej: 186.000,00zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).⃰

 

Nieruchomość w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lidzbark Warmiński oznaczona jest symbolem: E11MN – teren istniejącej zabudowy mieszkalnej – adaptowany. Minimalna powierzchnia działki 800m². Dopuszcza się możliwość lokalizacji usług nieuciążliwych. Wysokość do
3 – ch kondygnacji nadziemnych w tym użytkowe poddasze. Dachy wysokie o kącie nachylenia połaci dachowych 40°; (±5°;), kryte dachówką ceramiczną bądź materiałem zbliżonym do niej wyglądem
i kolorem. Powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 40% ogólnej powierzchni działki,
a powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 40% powierzchni działki. Dopuszcza się budowę budynków gospodarczych lub garaży lokalizowanych na granicy dwóch sąsiednich działek. Do czasu wybudowania obwodnicy miasta nową zabudowę mieszkaniową należy realizować w odległości nie mniejszej niż 80m od drogi krajowej nr 51, po wybudowaniu obwodnicy miasta dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej jako kontynuację istniejącej linii zabudowy. Wprowadza się zakaz wykonywania ogrodzeń pełnych i z elementów prefabrykowanych żelbetowych. Maksymalna wysokość ogrodzenia 1,7m. Część terenów położona jest w granicach ochrony konserwatorskiej, dla której obowiązują ustalenia zawarte w
§4 ust.3 Uchwały Nr LIII/380/10 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński.

 

 

Budynek położony przy ulicy Kard. S. Wyszyńskiego 7 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. Nabywcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022r., poz.840 ze zm.).

 

  1. Lokal mieszkalny nr 15 położony w budynku przy ul. J. Kasprowicza 14 w Lidzbarku Warmińskim z równoczesną sprzedażą udziału wynoszącego 59/1000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności działki gruntu oznaczonej w obrębie 7 numerem ewidencyjnym 146 o powierzchni 207m², ujawnionej w księdze wieczystej KW Nr OL1L/00014557/0.

 

Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 44,82m2. Oraz loggi o pow. 2,48m2.

Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 1,41m2.

 

Cena nieruchomości lokalowej: 215.200,00zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy dwieście złotych 00/100).⃰

 

 

Nieruchomość w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lidzbark Warmiński oznaczona jest symbolem: E61MW – teren istniejącej zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej – adaptowany. Na parterze budynku oraz w suterenie budynku dopuszcza się usługi nieuciążliwe
z wydzielonymi wejściami. Teren znajduje się w strefie „A” ochrony konserwatorskiej, na którym występują obiekty wpisane do rejestru zabytków obowiązują
ustalenia zawarte w §4 ust.3 Uchwały Nr LIII/380/10 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński.Uwaga ! Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami winne są złożyć wnioski w terminie 6 tygodni od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 10 czerwca 2024r. do dnia 01 lipca 2024r.

od ceny zastosowana zostanie bonifikata wynikająca z uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim.

 

Lokalizacja

Nieruchomości

Proponowane dla Ciebie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w d...

Powierzchnia: 19.40

Cena: 80.000,00

Data: 21.06.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Szczawno-Zdrój, dolnoslaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w d...

Powierzchnia: 49.58

Cena: 187.700,00

Data: 21.06.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Szczawno-Zdrój, dolnoslaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w d...

Powierzchnia: 46.43

Cena: 190.200,00

Data: 21.06.2024

Sprzedaż
Działka

Szczawno-Zdrój, dolnoslaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w d...

Powierzchnia: 41.94

Cena: 179.300,00

Data: 21.06.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Szczawno-Zdrój, dolnoslaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzi...

Data: 21.06.2024

Dzierżawa
Działka

Dobre Miasto, warminsko-mazurskie

WYKAZ NR 4 Sk.P/2024 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁA...

Data: 21.06.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Dychów, lubuskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawie...

Data: 21.06.2024

Dzierżawa
Działka

Nadole, pomorskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawie...

Data: 21.06.2024

Dzierżawa
Działka

Salino, pomorskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawie...

Data: 21.06.2024

Dzierżawa
Działka

Mierzyno, pomorskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawie...

Data: 21.06.2024

Dzierżawa
Działka

Czymanowo, pomorskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawie...

Data: 21.06.2024

Dzierżawa
Działka

Rybno, pomorskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawie...

Data: 21.06.2024

Dzierżawa
Działka

Tadzino, pomorskie

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO OGŁASZA PIERWSZY...

Powierzchnia: 15.10

Cena: 43.100,00

Data: 21.06.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Lidzbark Warmiński, warminsko-mazurskie

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

Data: 21.06.2024

Sprzedaż
Działka

Mrągowo, warminsko-mazurskie

Nieruchomość pod usługi lecznictwa uzdrowiskowego...

Powierzchnia: 13778.00

Cena: 28.000.000,00

Data: 21.06.2024

Sprzedaż
Działka

Kołobrzeg, zachodniopomorskie