Wydanie nr 22/06/2024 z dnia 22 czerwca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Nieruchomości

zarządzenie Nr 144/2024 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego

Wydanie nr 10/06/2024 z dnia 10 czerwca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Typ transakcji: Dzierżawa
Przedmiot ogłoszenia: Działka
Miejscowość ogłoszenia: ,

Szczegóły

Zarządzenie Nr 144/2024
Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego

z dnia 10 czerwca 2024 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lat

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 11 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906 i poz. 2029) oraz uchwały nr LXXIV/653/24 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-12, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 281, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy, Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego zarządza, co następuje:

§ 1. Sporządza wykaz (załącznik, stanowiący integralną część niniejszego zarządzenia) nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-12, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr 281 o pow. 4,2886 ha, objęta księgą wieczystą nr LD1P/00065010/3, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 zarządzenia, podany zostanie do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim na okres 21 dni od dnia jego wywieszenia oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu, a także podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie tj. w „Otoprzetargi.pl”.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego

Robert JakubowskiZałącznik do zarządzenia Nr 144/2024
Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego
z dnia 10 czerwca 2024 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:

KW LD1P/00065010/3

Województwo: ŁÓDZKIE

Powiat: PABIANICKI

Gmina: KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI M.

Miejscowość: -

Numer działki: 281

Obręb ewidencyjny: 0012, K-12

Uwaga: Obszar nieruchomości: 4,2886 ha

2. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów:

Województwo: łódzkie

Powiat: pabianicki

Jednostka ewidencyjna: KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

Nazwa obrębu: K-12

Numer obrębu: 0012

Jednostka rejestrowa: G.874

Numer działki: 281

Położenie działki: -

Pow. działki: 4,2886 ha

Uwaga: powierzchnia przeznaczona do oddania w dzierżawę wynosi 2 703 m2.

3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

Dla działki nr 281 brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/293/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia
7 września 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konstantynów Łódzki ww. działka znajdują się na obszarze oznaczonym symbolem WS – tereny zbiorników wodnych oraz symbolem US – tereny usług sportu.

4. Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomości posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Łaskiej, działka posiada nieregularny kształt, jest niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta drzewami. Przez działkę przebiega infrastruktura techniczna: prąd, kanalizacja. Na działce znajduje się zbiornik wodny (staw), mała architektura rekreacyjna oraz drogi dojazdowe. W ul. Łaskiej znajdują się media tj.: energia elektryczna, kanalizacja, wodociąg, gazociąg oraz sieć telekomunikacyjna. Otoczenie działki stanowią tereny cmentarzy, usług sportu, tereny lasów i rolne oraz przepompownia ścieków.

5. Wysokość czynszu rocznego netto:

Czynsz za dzierżawę części o pow. 2 703 m2 : 4 752,00 zł netto.

Do czynszu dzierżawy, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

6. Zasady waloryzacji czynszu:

Czynsz będzie waloryzowany corocznie od 2025 r., w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

7. Termin wnoszenia czynszu:

Zgodnie z postanowieniami umowy dzierżawy.Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 10.06.2024 r. do dnia 01.07.2024 r.Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego

Robert Jakubowski

 

Lokalizacja

Nieruchomości

Proponowane dla Ciebie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w d...

Powierzchnia: 19.40

Cena: 80.000,00

Data: 21.06.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Szczawno-Zdrój, dolnoslaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w d...

Powierzchnia: 49.58

Cena: 187.700,00

Data: 21.06.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Szczawno-Zdrój, dolnoslaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w d...

Powierzchnia: 46.43

Cena: 190.200,00

Data: 21.06.2024

Sprzedaż
Działka

Szczawno-Zdrój, dolnoslaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w d...

Powierzchnia: 41.94

Cena: 179.300,00

Data: 21.06.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Szczawno-Zdrój, dolnoslaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzi...

Data: 21.06.2024

Dzierżawa
Działka

Dobre Miasto, warminsko-mazurskie

WYKAZ NR 4 Sk.P/2024 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁA...

Data: 21.06.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Dychów, lubuskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawie...

Data: 21.06.2024

Dzierżawa
Działka

Nadole, pomorskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawie...

Data: 21.06.2024

Dzierżawa
Działka

Salino, pomorskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawie...

Data: 21.06.2024

Dzierżawa
Działka

Mierzyno, pomorskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawie...

Data: 21.06.2024

Dzierżawa
Działka

Czymanowo, pomorskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawie...

Data: 21.06.2024

Dzierżawa
Działka

Rybno, pomorskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawie...

Data: 21.06.2024

Dzierżawa
Działka

Tadzino, pomorskie

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO OGŁASZA PIERWSZY...

Powierzchnia: 15.10

Cena: 43.100,00

Data: 21.06.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Lidzbark Warmiński, warminsko-mazurskie

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

Data: 21.06.2024

Sprzedaż
Działka

Mrągowo, warminsko-mazurskie

Nieruchomość pod usługi lecznictwa uzdrowiskowego...

Powierzchnia: 13778.00

Cena: 28.000.000,00

Data: 21.06.2024

Sprzedaż
Działka

Kołobrzeg, zachodniopomorskie