Wydanie nr 17/07/2024 z dnia 17 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Ruchomości
Cena: 1.800,00 zł

BURMISTRZ MIASTA JASŁA OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ SKUTERA MARKI YAMAHA

Wydanie nr 20/05/2024 z dnia 20 maja 2024 roku, ISSN 2392-215X

Cena: 1.800,00 zł
Typ transakcji: Sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia: motocykle/skutery
Miejscowość ogłoszenia: ,

Szczegóły

Jasło dnia, 20.05.2024 r.

SM.5520.6.15.2024

BURMISTRZ MIASTA JASŁA

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ SKUTERA MARKI YAMAHA

stanowiącego własność Miasta Jasła

  Nazwa i siedziba sprzedającego

  Miasto Jasło ul. Rynek 12

  38-200 Jasło

  NIP: 685 10 00 345

  REGON: 370440301

   Rodzaj, typ pojazdu objętego postępowaniem

   Marka: YAMAHA Wersja: YN 50 NEO’S Typ: SKUTER

   Rodzaj pojazdu: MOTOROWER Nr rejestracyjny: RJS 66PC

   Rok produkcji: 2004

   Data pierwszej rejestracji: 07.06.2006 r.

   Pojemność i moc silnika: 49,00 cm3/ 2,00 kW Rodzaj paliwa: benzyna/dwusuwowy Wskazanie drogomierza: 8211 km

   Kolor lakieru: niebieski

   Informacje dodatkowe:

   Karta pojazdu: nie wydano

   Aktualne ubezpieczenie (do 06.06.2024 r.)

   Aktualny przegląd techniczny (do 18.07.2024 r.)

    Wartość pojazdu:

    Cena wywoławcza pojazdu wynosi: 1 800,00 brutto (słownie: tysiąc osiemset złotych 00/100).

    • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymagalnego wadium w wysokości 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych 00/100). Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu do godz. 09:30 przelewem na konto Miasta Jasła Nr 81 8627 1011 2001 0048 6891 0012. Data dokonania wpłaty wadium jest datą uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta w Jaśle. Wadium zwraca się do 14 dni od dokonania wyboru lub odrzucenia oferty, a uczestnikowi, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy przez Oferenta, który przetarg wygrał.

    • Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu: Cena podana w złożonej ofercie pod rygorem nieważności ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką i musi zawierać:

     1. Imię i Nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę firmy, siedzibę Oferenta, telefon, fax, e-mail, NIP oraz REGON.

     2. W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny wyciąg z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

    terminu składania ofert.

     1. Oferowaną cenę netto, cenę brutto oraz podatek VAT za pojazd objęty przedmiotem przetargu.

     2. Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu.

     3. Kopię dowodu wpłaty wadium.

    WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO W ZAŁĄCZENIU.

     Warunki odrzucenia oferty:

     Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

      1. Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który nie wniósł wadium.

      2. Nie zawierała danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

      Inne informacje:

      Wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę, w przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego Oferenta, przetarg będzie kontynuowany w formie ustnej licytacji, aż do wybrania Oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę.

      Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę za zakupiony pojazd przelewem i terminem płatności na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uznaniu środków na rachunku Miasta Jasła.

      Nabywca skutera ponosi wszelkie koszty związane z jego nabyciem.

      Miasto Jasło nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego w przetargu motoroweru.

      Miasto Jasło zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

       Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

       Ofertę w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Oferta przetargowa na zakup motoroweru marki YAMAHA” w kancelarii ogólnej (Hol) Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło do dnia 03.06.2024 r. do godz. 10:00.

       Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni.

        Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

        Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.06.2024 r. o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek 12, 38-200 Jasło (sala narad pok. Nr 102).

         Miejsce i termin, w którym można obejrzeć motorower będący przedmiotem sprzedaży:

         Motorower, będący przedmiotem przetargu można oglądać codziennie na terenie bazy MPGK Jasło ul

         P. Skargi, 38-200 Jasło uzgadniając termin oględzin z Komendantem Straży Miejskiej w Jaśle Kazimierzem Wiśniowskim nr tel. 13 4482582 . Osoba ta udzieli informacji o stanie technicznym pojazdu.

         Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle oraz zamieszczone na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl,a oprócz tego informacja o ogłoszeniu przetargu zamieszczona na www.jaslo.pl oraz w biuletynie informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

         Załącznik:

         1) Oferta (formularz ofertowy).

         Adam Kostrząb (-)

         BURMISTRZ MIASTA

         {{insertPDF nazwa="  Załącznik Nr 1 do przetargu ofertowego na sprzedaż skutera RJS 66PC" id="664b9d5f2a275"}}

         Lokalizacja

         Ruchomości

         Proponowane dla Ciebie

         Ogłoszenie II publicznego przetargu ustnego nieog...

         Cena: 104.250,00

         Data: 12.07.2024

         Sprzedaż
         maszyny przemysłowe

         Ruciane-Nida,

         SKODA SUPERB III

         Cena: 73.000,00

         Data: 10.07.2024

         Sprzedaż
         samochody osobowe

         Piekary Śląskie, slaskie

         Na sprzedaż Skoda Yeti 2.0 TDI DPF MR’09 E4

         Data: 09.07.2024

         Sprzedaż
         samochody osobowe

         Warszawa, mazowieckie

         Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakł...

         Data: 26.06.2024

         Sprzedaż
         maszyny, urządzenia

         Szczecin, zachodniopomorskie

         Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieogra...

         Data: 25.06.2024

         Sprzedaż
         maszyny, urządzenia

         Rymanów, podkarpackie

         Ogłoszenie V publicznego przetargu ustnego nieogra...

         Data: 25.06.2024

         maszyny, urządzenia
         Sprzedaż

         Rudnik, lubelskie

         Na sprzedaż Zwijarka do blachy Typ XZM-25x3

         Cena: 35.000,00

         Data: 25.06.2024

         Sprzedaż
         maszyny, urządzenia

         Piekło Górne, pomorskie

         Na sprzedaż Szlifierka SPA Typ SPA-25

         Cena: 17.000,00

         Data: 25.06.2024

         Sprzedaż
         maszyny, urządzenia

         Piotrówek, lubelskie

         Na sprzedaż Szlifierka do otworów i wałków Typ SOJ...

         Cena: 9.000,00

         Data: 25.06.2024

         Sprzedaż
         maszyny, urządzenia

         Sztum, pomorskie

         Na sprzedaż Szlifierka do otworów Typ 3A-227

         Cena: 12.000,00

         Data: 25.06.2024

         Sprzedaż
         maszyny, urządzenia

         Józefów, lodzkie

         Na sprzedaż Szlifierka do wałków Typ 3A-227

         Cena: 12.000,00

         Data: 25.06.2024

         Sprzedaż
         maszyny, urządzenia

         Osmolice Drugie, lubelskie

         Na sprzedaż Szlifierka RUP Typ RUP-28

         Cena: 20.000,00

         Data: 25.06.2024

         Sprzedaż
         maszyny, urządzenia

         Józefów, lodzkie

         Na sprzedaż Wiertarka kadłubowa Typ 2H-135

         Cena: 9.000,00

         Data: 25.06.2024

         Sprzedaż
         maszyny, urządzenia

         Toruń, kujawsko-pomorskie

         Na sprzedaż Wiertarka kadłubowa Typ WKA-40

         Cena: 10.000,00

         Data: 25.06.2024

         Sprzedaż
         maszyny, urządzenia

         Toruń, kujawsko-pomorskie

         Na sprzedaż Wiertarka kadłubowa Typ WKA-40

         Cena: 10.000,00

         Data: 25.06.2024

         Sprzedaż
         maszyny, urządzenia

         Toruń, kujawsko-pomorskie